Vedtægter for »Dansk TeX-brugergruppe« (DK-TUG)

21. september 2009

Navn og Formål
§ 1. Foreningens navn er »Dansk TeX-brugergruppe« (DK-TUG).

stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2. DK-TUG's formål er at støtte udvikling af, brug af og kendskab til TeX og relaterede programmer.

Medlemmer
§ 3. Som medlemmer kan optages alle interesserede.

stk. 2. Man indtræder i foreningen ved at indbetale kontingentet.

stk. 3. Man udtræder af foreningen ved at give bestyrelsen skriftlig meddelelse herom. Ved udtrædelse af foreningen refunderes det betalte kontingent ikke.

stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der ikke har betalt kontingent.

§ 4. Interesserede institutioner kan optages som medlemmer, dog uden stemmeret. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene herfor.

Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer der har betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1.-30. september. Senest 4 uger inden generalforsamlingen skal tidspunkt og by for afholdelsen og en foreløbig dagsorden annonceres ved direkte henvendelse til hvert medlem. Senest 7 dage inden generalforsamlingen skal tidspunkt, sted og endelig dagsorden offentliggøres.

stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingentets størrelse.
  7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges.
  8. Eventuelt.

stk. 4. Dirigenten indleder med at konstatere hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

stk. 5. Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen såfremt forslagene har været formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse og har været bekendtgjort for foreningens medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen. Andre forslag kan fremsættes og behandles på selve generalforsamlingen.

stk. 6. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages når 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for ændringen.

stk. 7. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger, dog således at alle stemmer vægtes lige. Skriftlig afstemning skal dog finde sted hvis et eller flere af de tilstedeværende medlemmer begærer dette.

stk. 8. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 4-6 medlemmer, som erfterfølgende konstituerer sig selv med minimum en formand, en næstformand og en kasserer. Desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

stk. 9. Kassererens regnskab godkendes på generalforsamlingen.

stk. 10. Referat fra generalforsamlingen foregående år godkendes på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når formanden eller bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftligt begærer dette. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske således at generalforsamling kan afholdes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

stk. 2. Indkaldelsen, med angivelse af dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun det begærede behandles.

Bestyrelse
§ 7. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren og de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2. Bestyrelsen bemyndiges ret til at kunne supplere bestyrelsen med menige medlemmer i løbet af foreningsåret.

§ 8. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Regnskab
§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli. til 30. juni.

§ 10. Kontingentåret løber fra 1. november til 31. oktober.

§ 11. Den af generalforsamlingen valgte revisor udøver en grundig kritisk revision og kontrollerer regnskabsførelsen.

§ 12. Foreningen tegnes af formanden alene, eller i dennes forfald næstformanden, i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 13. Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Opløsning
§ 14. Foreningens opløsning kan kun ske når opløsningen er vedtaget med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst én måneds varsel.

§ 15. Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til »The TeX Users Group«, Rhode Island, USA.

Ikrafttrædelse
§ 16. Disse vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen.

 
vedtaegter.txt · Sidst ændret: 21.09.2009 23:12 af daleif
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076