Niende ordinære generalforsamling

%22.%09.%2007 %12:%Sep – %15:%Sep

Indbydelse til niende ordinære generalforsamling.

Niende ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 22. september 2007 fra klokken 12-15 i

   Datalogisk Institut
   Hopper-bygningen, lokale 128
   Åbogade 34
   8200 Århus N

Et kort over området kan findes her: http://www.daimi.au.dk/~kaja/dk-tug/hopper-128.png

Se det grønne kryds på kortet. Det er lettest at komme ind fra Helsingforsgade.

Vi vil opfordre alle til at overveje at stille op til bestyrelsen, da vi godt kunne bruge nye folk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingentets størrelse
 7. Valg af tillidsposter i flg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen vælges
 8. Eventuelt

Regnskabet bliver tilgængeligt på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/generalforsamling/2007/regnskab.pdf snarest.

Revisorens bemærkninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen; dvs. senest lørdag den 15. september 2007 til mailto:formand@tug.dk. Eventuelt indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingen; dvs. senest onsdag den 19. september 2007.

Andre forslag kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for medlemskab af DK-TUG for 2007-2008 forbliver uændret; dvs. 50 kroner per person.

Forslag til kontingentets størrelse kan frit fremsættes på generalforsamlingen.

(Kontingentet for fællesmedlemskab af TUG og DK-TUG er en tilkøbsydelse som er fastsat i fællesskab med TUG og det skal derfor ikke vedtages på generalforsamlingen - se http://www.tug.dk/tugmedlem for mere information.)

Der skal vælges:

 • 1 formand
 • 1 næstformand
 • 1 kasserer
 • 1-3 bestyrelsesmedlemmer
 • 1-2 bestyrelsessuppleanter
 • 1 revisor
 • 1 revisorsuppleant

Indkaldelse, regnskab, bilag, mm. vil løbende blive gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside på http://www.tug.dk/generalforsamling/2007/.

Foreningens vedtægter er tilgængelig på foreningens hjemmeside på Vedtægter for »Dansk TeX-brugergruppe« (DK-TUG).

Vi håber på et stort fremmøde!

Bestyrelsen.

 
generalforsamling/2007.txt · Sidst ændret: 22.09.2007 20:12 af arne
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076