Stiftende generalforsamling for DK-TUG

%21.%09.%1998 %18:%Sep – %19:%Sep

Stiftende generalforsamling for DK-TUG

Referat

Der fremmødte 11 til generalforsamlingen, dagsordenen var som følger:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Drøftelse af aktiviteter og lignende.
 3. Diskussion og vedtagelse af vedtægter.
 4. Fastlæggelse af kontingent iflg. vedtægter.
 5. Valg af ledelse iflg. vedtægter.
 6. Eventuelle andre punkter iflg. vedtægter.
 7. Evt.

Generalforsamlingen gik som følger:

ad 1: Valg af dirigent og referent

Følgende blev valgt - i begge tilfælde med 10 stemmer for: Dirigent: Thomas Widmann (viralbus@ling.aau.dk) Referent: Niels O. Jensen (hotdog@daimi.aau.dk)

ad 2: Drøftelse af aktiviteter og lignende

Dirigenten informerede om, at vi har fået tilbudt diskplads på sunsite.auc.dk til brug for et website og en mailingliste for brugergruppen. Det blev først diskuteret, om brugergruppen skal være landsdækkende eller blot dække Århus. Vi har allerede fået henvendelser fra folk i bl.a. Ålborg og Roskilde om ønske om medlemsskab i brugergruppen Desuden har det en række fordele, hvis vi er landsdækkende, fordi vi i så fald får tættere bånd til TUG, hvilket bl.a. betyder, at vi får informationer direkte fra TUG, f.eks. kommer formanden på en »Presidents' List«-mailingliste. Der blev herefter foreslået en række aktiviteter for brugergruppen, som bestyrelsen derefter kunne kigge på: (En pre-generalforsamlingsliste over forslag var desværre forsvundet).

 1. Invitere Kristoffer Rose (Kristoffer.Rose@ens-lyon.fr) til at fortælle om XY-Pic.
 2. Invitere f.eks. Thomas Widmann (viralbus@ling.aau.dk) og/eller Søren Harder (sharder@ling.aau.dk) til at fortælle om BibTeX.
 3. Invitere Søren Sandmann (sandmann@daimi.aau.dk) til at fortælle om at lave en sangbog i LaTeX og/eller generel syg programmering i LaTeX.
 4. Invitere f.eks. Kaja Christensen (kaja@daimi.aau.dk) til at fortælle om DAIMI's TeX-installation.
 5. Invitere Kresten Krab Thorup (krab@daimi.aau.dk) og/eller Per Abrahamsen (abraham@dina.kvl.dk) til at fortælle om AucTeX.
 6. Invitere nogen til at fortælle om hvordan man laver pakker.
 7. Invitere nogen til at fortælle om hvordan man sætter fonte op.
 8. Invitere nogen til at lave en »Danish-howto« for TeX/LaTeX.
 9. Lave introducerende forelæsninger til nye brugere om LaTeX - f.eks. først i semestrene.
 10. Invitere nogen til at fortælle om det hollandske system/Scientific Workplace/Scientific Word (der er WYSIWYG-LaTeX-redskaber).
 11. Invitere nogen til at fortælle om hvordan TeX/LaTeX installeres under forskellige operativsystemer.
 12. Lave blad - dette blev dog overskygget af et ønske om en website for brugergruppen i første omgang.
 13. Give medlemmer adgang til TUGboat på skift eller gennem Datalogisk Bibliotek eller Statsbiblioteket.

Møder blev foreslået holdt en gang om måneden i semestermånederne - evt. lidt mindre ofte, hvis der ikke er så meget brug for det.

ad 3: Diskussion og vedtagelse af vedtægter

Alle afstemninger foregik ved håndsoprækning, og følgende blev besluttet:

 1. Foreningen skal dække hele Danmark, ikke kun Århus.
 2. For at være medlem af brugergruppen skal der betales kontingent til dækning af porto, kaffe til møderne, udskrifter, togbilletter til foredragsholdere etc. Der skal ikke differentieres mellem studerende og ikke-studerende i kontingentstørrelsen (der dog skal holdes lavt). Det er ikke nødvendigt at betale for at abonnere på mailinglisten, men det er nødvendigt for at kunne komme til de foredrag, der ikke ligefrem er LaTeX-introduktioner.
 3. Størrelsen af bestyrelsen og andre tillidsposter blev sat ned fra 11 til 7. Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand, en kasserer og et menigt bestyrelsesformand. Øvrige tillidsposter skal bestå af en bestyrelsessuppleant, en kasserer og en kasserersuppleant.
 4. Paragraf 4: »Ikke« stryges, så der nu kan stemmes ved fuldmagt.
 5. Paragraf 4.3: Godkendelse af dagsordenen skal på dagsordenen.
 6. Paragraf 4.7 ændres af bestyrelsen til en sikrere formulering, så dirigenten ikke kan kuppe valg.
 7. Paragraf 9: »De« ændres til »Den«.
 8. Paragraf 13: Skal muligvis ændres senere, hvis brugergruppen vil søge om statsstøtte/kommunalstøtte, da dette højst sandsynligt indebærer, at pengene i så fald skal gå tilbage til staten/kommunen.
 9. Brugergruppens navn blev bestemt til at være »DK-TUG« med 7 stemmer for, øvrige foreslag var »TUG Danmark« (2 stemmer), »DanTUG« (1 stemme), »DK-TeX« (0 stemmer) og »DTBG« (0 stemmer).
 10. Vedtægternes hoved ændres, så »Forslag til« slettes, forfatternavnene slettes og datoen ændres til 21/9-1998.

De reviderede vedtægter blev vedtaget med stemmerne 11:0.

ad 4: Fastlæggelse af kontingent iflg. vedtægter

Kontingentet blev fastlagt til at være 50 kr./år med stemmerne 11:0. ad 5: Valg af ledelse iflg. vedtægter Med stemmerne 11:0 blev følgende tillidsposter besat: Bestyrelse:

 = Formand: [[viralbus@ling.aau.dk|Thomas Widmann]]
 = Næstformand: [[stoklund@imf.au.dk|Jakob Stoklund Olesen]]
 = Kasserer: [[md@enator.dk|Mikkel Damsgaard]]
 = Bestyrelsesmedlem: [[arne@daimi.aau.dk|Arne Jørgensen]]

Derudover blev flg. valgt til tillidsposter:

 = Bestyrelsessuppleant: [[rrh@daimi.au.dk|René Rydhof Hansen]]
 = Revisor: [[hotdog@daimi.au.dk|Niels Ole Jensen]]
 = Revisorsuppleant: [[sharder@ling.aau.dk|Søren Harder]]

ad 6: Eventuelle andre punkter iflg. vedtægter

Intet.

ad 7: Evt.

Intet. Mødet blev hævet 19.25 og praktisk talt alle skyndte sig til et foredrag med Bjarne Stroustrup…

 
generalforsamling/1998.txt · Sidst ændret: 06.10.2005 22:34 (ekstern redigering)
 
Copyright © 2007 Dansk TeX-brugergruppe, CVR-nr. 30288076